Τραπεζικά

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Προγράμματα Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων

Η  εταιρεία έχει την τεχνογνωσία να προσφέρει πλήρη και καθετοποιημένη υπηρεσία αναφορικά με τις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις προσφέροντας:

  • Τεκμηρίωση της ανάγκης χρηματοδότησης αφού έχει προηγηθεί οικονομικός προέλεγχος της εταιρείας βάσει των οικονομικών στοιχείων τριών τελευταίων ετών.
  • Αναζήτηση του κατάλληλου τραπεζικού προϊόντος το οποίο θα καλύψει την ανάγκη χρηματοδότησης της εταιρείας.
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση.
  • Τεκμηρίωση της δυνατότητας αποπληρωμής του αιτούμενου ποσού.
  • Συλλογή όλων των απαιτούμενων εγγράφων για την υποβολή του φακέλου στην τράπεζα.
Τεχνογνωσία που προσφέρει πλήρη και καθετοποιημένη υπηρεσία αναφορικά με τις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις
Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου - Business Plan
Προγράμματα Αναδιάρθρωσης Τραπεζικών Δανείων και Λοιπών Οφειλών
Υπό το πλέγμα του ΕΣΠΑ εντάσσονται ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και η Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Η εταιρεία διατηρεί σημαντικό δίκτυο πολύτιμων συνεργατών μέσω των οποίων μπορεί να προσφέρει συνδυαστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου