Επιδοτούμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), είναι Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Πρόγραμμα για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, με πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), εθνική συμμετοχή από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) και ιδιωτική συμμετοχή.

Υπό το πλέγμα του ΕΣΠΑ εντάσσονται ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και η Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες με  στόχο την εύρεση του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας αναλαμβάνοντας παράλληλα την προετοιμασία, υποβολή, παρακολούθηση και υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Εύρεση του επενδυτικού προγράμματος που εναρμονίζεται με τις ανάγκες της επιχείρησης και του επενδυτικού σχεδίου.
  • Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου με προσδιορισμό του χρηματοδοτικού σχήματος καθώς και των λοιπών εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.
  • Συλλογή απαραίτητων στοιχείων για την συγκρότηση φακέλου οικονομοτεχνικής μελέτης.
  • Επεξεργασία των στοιχείων και προετοιμασία του φακέλου
  • Οικονομική Ανάλυση και βιωσιμότητα της επένδυσης
  • Συμπλήρωση του φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία
  • Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης καθώς και κατάθεση του πλήρους φακέλου στις αρμόδιες αρχές.
  • Παροχή διευκρινήσεων και οποιασδήποτε επιπλέον πληροφορίας στα αρμόδια τμήματα με σκοπό την διευκόλυνση της αξιολόγησης του φακέλου.
  • Υποστήριξη της επένδυσης σε όλα τα στάδια μέσω διοικητικής, οικονομικής και τεχνικής παρακολούθησης, σύμφωνα με τους όρους έγκρισης – τεχνικό παράρτημα τόσο προς τα αρμόδια όργανα όσο και προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες.
Τεχνογνωσία που προσφέρει πλήρη και καθετοποιημένη υπηρεσία αναφορικά με τις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις
Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου - Business Plan
Προγράμματα Αναδιάρθρωσης Τραπεζικών Δανείων και Λοιπών Οφειλών
Υπό το πλέγμα του ΕΣΠΑ εντάσσονται ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και η Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Η εταιρεία διατηρεί σημαντικό δίκτυο πολύτιμων συνεργατών μέσω των οποίων μπορεί να προσφέρει συνδυαστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου