Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

Προγράμματα Αναδιάρθρωσης Τραπεζικών Δανείων και Λοιπών Οφειλών (Εξωδικαστικός Συμβιβασμός)

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της εταιρείας για την αναδιάρθρωση των τραπεζικών και λοιπών οφειλών μίας εταιρείας περιλαμβάνουν:

  • Χρηματοοικονομική ανάλυση.
  • Αναζήτηση βέλτιστης δυνατής λύσης για την διευθέτηση των οφειλών με βασικό στόχο την
  • Δημιουργία Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (Cash Flow Statements) επόμενων ετών σύμφωνα με τα προτεινόμενα πλάνα αποπληρωμής.
  • Παρουσίαση στις Τράπεζες είτε γραπτώς είτε και με φυσική παρουσία.
Τεχνογνωσία που προσφέρει πλήρη και καθετοποιημένη υπηρεσία αναφορικά με τις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις
Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου - Business Plan
Προγράμματα Αναδιάρθρωσης Τραπεζικών Δανείων και Λοιπών Οφειλών
Υπό το πλέγμα του ΕΣΠΑ εντάσσονται ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και η Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Η εταιρεία διατηρεί σημαντικό δίκτυο πολύτιμων συνεργατών μέσω των οποίων μπορεί να προσφέρει συνδυαστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου