Λοιπές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Λοιπές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Info

Βασικό μας μέλημα είναι η συνεχής βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων που συνεργαζόμαστε και για το λόγο αυτό έχουμε ειδικούς συνεργάτες οι οποίες παρέχουν στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου όπως:

 1. Συνεργασία με Οργανωμένα Λογιστικά Γραφεία και Ορκωτούς Λογιστές όπου από κοινού αναλαμβάνουμε:
  • Την αποτίμηση μίας εταιρείας.
  • Due Diligence η οποία περιλαμβάνει τη λεπτομερή διάγνωση, εξέταση, έρευνα, ανάλυση και αναθεώρηση όλων των χρηματοοικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, εμφανιζομένων ή μη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοιχεία τα οποία συνήθως κρίνονται σε μία συναλλαγή πώλησης, συγχώνευσης ή απορρόφησης.
  • Χρηματοοικονομική και φοροτεχνική συμβουλευτική.
 2. Συνεργασία με έγκριτους Νομικούς για την πλήρη νομική υποστήριξη των πελατών μας.
 3. Συνεργασία με εταιρείες Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης προσωπικού.
 4. Συνεργασία με Μεσίτες Ασφαλειών για την ανεύρεση των βέλτιστων ασφαλιστικών προϊόντων.
 5. Συνεργασία με εταιρείες Marketing – Διαφήμισης και διενέργεια έρευνας αγοράς και άλλων σχετικών έργων.
Τεχνογνωσία που προσφέρει πλήρη και καθετοποιημένη υπηρεσία αναφορικά με τις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις
Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου - Business Plan
Προγράμματα Αναδιάρθρωσης Τραπεζικών Δανείων και Λοιπών Οφειλών
Υπό το πλέγμα του ΕΣΠΑ εντάσσονται ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και η Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Η εταιρεία διατηρεί σημαντικό δίκτυο πολύτιμων συνεργατών μέσω των οποίων μπορεί να προσφέρει συνδυαστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου