ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 1.     4η Προκήρυξη – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ και ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με προϋπολογισμό € 205 εκατομμύρια.   
                                                                                                                        [έναρξη: 8/12/2020       λήξη: 31/3/2021]
 2.     6η Προκήρυξη – ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, με προϋπολογισμό € 170 εκατομμύρια                               
                                                                                                                        [έναρξη: 8/12/2020       λήξη: 31/3/2021]
 3.     4η Προκήρυξη – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, με προϋπολογισμό
  €150 εκατομμύρια                                                                             
                                                                                                                        [έναρξη: 8/12/2020       λήξη: 31/3/2021]

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Υπό Ίδρυση ή Υπό Συγχώνευση Εταιρείες
 • Ατομική επιχείρηση με μέγιστο επιτρεπτό προϋπολογισμό € 500.000
 • Εμπορική Εταιρεία Συνεταιρισμός Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις
  και Θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις 
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) , 
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ) Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), 
 • Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας

Ελάχιστο Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων

 1.  Για συνεταιρισμούς από το ποσό των    50.000,00 € 
 2. Για πολύ μικρές επιχειρήσεις από το ποσό των  100.000,00 € 
 3. Για μικρές επιχειρήσεις από το ποσό των  150.000,00 € 
 4. Για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς από το ποσό των  200.000,00 € 
 5. Για μεγάλες επιχειρήσεις από το ποσό των 500.000,00 € 

Είδη Ενισχύσεων που μπορούν να φτάσουν το 55% του προϋπολογισμού με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 
Φορολογική απαλλαγή
Επιχορήγηση 
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
Επιδότηση μισθολογικού κόστους

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δαπανών 

Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

Προμήθεια κ εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων  μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού – τεχνικών  εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων

Μισθώματα – Leasing

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις

Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων  πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης,  ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις,  προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και  συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης